2% z dane

2% (3%) z dane z príjmov a tlačivá na jej poukázanie

VÁŽENÍ PRIATELIA A PODPOROVATELIA!

Každý z nás má možnosť zo zákona rozhodnúť, že časť dane z príjmov, ktorú zaplatil, môže poukázať na podporu aktivít v neziskovom sektore. V tomto prípade platí, že bez ohľadu na to, či sa rozhodne časť zo svojich daní poukázať neziskovej organizácii, alebo nie, Vaša daňová povinnosť sa nemení. Máte ale možnosť z Vašich daní podporiť činnosť organizácie podľa vlastného uváženia priamo a bez toho, aby do toho akýmkoľvek spôsobom zasahoval štát.

O Váš príspevok sa uchádza aj občianske združenie (OZ) Hudobná skupina KOZOVANKA za účelom podpory našich viacerých významných aktivít.

Preto nenechajte Vaše 2% (3%) z dane z príjmov prepadnúť a podporte nás!

Prečo by prispieť práve OZ Hudobná skupina KOZOVANKA? Na čo budú prostriedky efektívne využité a čo Vás to bude stáť?

My členovia OZ Hudobná skupina KOZOVANKA sa kúsok po kúsku usilujeme o podporu, zachovanie, rozvoj a šírenie tradičných ľudových kultúrno-spoločenských hodnôt, pričom významnú pozornosť chceme venovať práve súčasnej mladej generácií, v ktorej máme našu budúcnosť. Všetky prostriedky získané z Vašich príspevkov z daní z príjmu budú efektívne a účinne využité v súlade s účelmi, ktoré stanovuje zákon. Primárne budeme nimi spolufinancovať viaceré aktivity v nadväznosti na zameranie, ciele a činnosti OZ v súlade s jeho stanovami. Podľa článku II stanov ide napr. o aktivity spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských, folklórnych, voľno-časových, výchovno-edukačných a iných spoločenských podujatí pri zachovaní tradičných zvyklostí regiónu, no spojené aj s uchovávaním, zbieraním a zaznamenávaním ľudových tradícií, folklóru, piesní, ľudovej hudobnej a slovesnej tvorby a pod.

Za Vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujú členovia občianskeho združenia Hudobná skupina KOZOVANKA.

Tlačivá na poukázanie 2% z dane z príjmov​

Zamestnanec | Fyzická osoba | Právnická osoba | Ako darovať 3 %

Údaje o nás (ako prijímateľovi – píše sa do II. oddielu tlačiva – VYHLÁSENIE):

IČO: 42353041
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Hudobná skupina KOZOVANKA
Sídlo – Ulica: Šoltésovej
Súpisné / orientačné číslo: 2690/13
PSČ: 811 08
Obec: Bratislava – Staré Mesto

Oficiálny zoznam prijímateľov 2 % z dane z príjmov, ktorých zverejňuje Notárska komora SR (do 15.01.2022), nájdete tu.

POSTUP:

 1. Zamestnanec (ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania, alebo z dohody u jedného zamestnávateľa) a má záujem poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov do výšky 2% nimi určenému prijímateľovi, postupuje nasledovne:

  a) najneskôr do 15.02.2022 by mal takýto zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby

  b) zamestnávateľ má termín na realizáciu výpočtu a vystavenie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 30.03.2022

  c) zamestnávateľ má zároveň termín na vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (teda informácia o tom, že zamestnane zaplatil daň a v akej výške) najneskôr do 15.04.2022 (toto potvrdenie je zároveň povinnou prílohou vyhlásenia)

  d) zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a najneskôr do 30.04.2022 ho spolu aj s potvrdením doručí na ktorýkoľvek daňový úrad na území SR (nie vybranej organizácii, ktorej chce zamestnanec 2% darovať)

 2. Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, tak:

  a) zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, môže ostatných zamestnávateľov, u ktorých pracoval, požiadať najneskôr do 05.02.2022 o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť toto potvrdenie najneskôr do 10.02.2022

  b) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môže takíto zamestnanec písomne požiadať ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov, pričom do úhrnu príjmov tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec predložiť najneskôr do 15.02.2022

 3. Ak ide o fyzickú osobu (FO), ktorá sama podáva daňové priznanie (typ A –v prípade, že zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti; typ B – z akéhokoľvek príjmu vrátane FO, ktoré majú IČO, či DIČ ako SZČO, príp. vykonávajú slobodné povolanie v zmysle konkrétnych zákonov), je potrebné:

  a) vyplniť v daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmov

  b) daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je FO povinná podať v lehote najneskôr do 31.03.2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t.j. najneskôr do 30.06.2022, alebo najneskôr do 30.09.2022)

  c) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môžu najneskôr do 30.09.2022 využiť iba tí daňovníci, ktorí mali v roku 2021 príjmy zo zdrojov v zahraničí, resp. sú súčasťou ich príjmov aj sumy kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou (podľa § 3 ods. 1 písm. h zákona o dani z príjmov)

 4. Ak ste právnická osoba (PO), je potrebné:

  a) vyplniť v daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmov

  b) lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31.03.2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 30.06.2022, alebo do 30.09.2022)

 5. Ako darovať 3% z dane z príjmov:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre (ľubovoľnú) neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane z príjmov. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. k daňovému priznaniu.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive

V prípade poukazovania podielu vo výške 3 % zaplatenej dane aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Odkazy na tlačivá (Finančná správa SR):

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov na území SR: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.502.html

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021: 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné, alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.526.html

Prejsť na začiatok