2% z dane

Vážení priatelia a podporovatelia! Ako asi viete, každý z nás má možnosť zo zákona rozhodnúť, že časť dane z príjmu, ktorú zaplatil (do výšky 2 % / 3 %), môže poukázať na podporu aktivít v neziskovom sektore. Viac sa dočítate (vrátane stiahnutia všetkých potrebných tlačív na vyplnenie s komentárom) na webovej stránke “www.rozhodni.sk“. Keďže v roku 2019 sa o Váš príspevok opätovne uchádza aj Občianske združenie Hudobná skupina KOZOVANKA (www.kozovanka.sk), ponúkame postup pre poukázanie časti dane a prehľad najčastejších otázok a odpovedí: 1. Prečo by som mal prispieť práve Vášmu občianskemu združeniu?
 • Občianske združenie Hudobná skupina KOZOVANKA má veľkú ambíciu prostredníctvom ponuky kvalitnej ľudovej hudobnej produkcie usilovať o podporu, zachovanie, rozvoj a šírenie tradičných ľudových kultúrno-spoločenských hodnôt.
 • V rámci zamerania, cieľov a činností podľa článku II Stanov občianskeho združenia ide o mnohé aktivity spojené: a) jednak s organizovaním kultúrnych, folklórnych, voľno-časových, výchovno-edukačných a iných spoločenských podujatí pri zachovaní tradičných ľudových – folklórnych zvyklostí regiónu, b) no spojené aj s uchovávaním, zbieraním a zaznamenávaním ľudových tradícií, folklóru, piesní, ľudovej hudobnej a slovesnej tvorby a pod.
 • Na margo uvedeného chce občianske združenie významnú pozornosť venovať práve súčasnej mladej generácií, v ktorej máme našu budúcnosť.
 • Touto ambíciou chce občianske združenie zároveň prispievať aj k napĺňaniu atuálne platnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (schválenou Uznesením Vlády SR č. 12 zo 7. januára 2015), ktorej cieľom je vytvoriť priestor a podmienky preto, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí a v kultúrnom vedomí obyvateľstva.
2. Dokedy je možné darovať 2% dane z príjmov? – dôležité dátumy: a) Od 15. januára 2019 Notárska komora SR zverejnila Zoznam prijímateľov 2% z dane, v ktorom sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb. b) Do 15. februára 2019 potrebujú všetci zamestnanci – fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%). c) Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (príp. Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín), tak je potrebné vypísať ešte tlačivo – “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2019POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať. d) Ak ste SZČO, či firma, tak Váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% dane je 31. marec 2019, resp. 1. apríl 2019. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy (uvedené v žiadosti o odklad). 3. Kde nájdem tlačivá “Vyhlásenie” a “Potvrdenie”?
 • Editovateľná verzia tlačiva “VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018″ sa Vám vygeneruje, keď si naň tu kliknete.
 • Tlačivo “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018“ sa Vám vygeneruje, keď naň tu kliknete, resp. cez webovú stránku “www.rozhodni.sk.
Údaje o prijímateľovi (píše sa do II. oddielu tlačiva – VYHLÁSENIE):
 
 • IČO: 42353041
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Hudobná skupina KOZOVANKA
 • Sídlo – Ulica: Šoltésovej
 • Súpisné / orientačné číslo: 2690/13
 • PSČ: 811 08
 • Obec: Bratislava
4. Na čo budú prostriedky efektívne využité? Čo ma to bude stáť?
 • Bez ohľadu na to, či sa časť zo svojich daní rozhodnete poukázať neziskovej organizácii alebo nie, Vaša daňová povinnosť sa nemení. Máte ale možnosť z Vašich daní podporiť činnosť organizácie podľa vlastného uváženia priamo a bez toho, aby do toho akýmkoľvek spôsobom zasahoval štát.
 • Všetky prostriedky získané z Vašich príspevkov z daní budú efektívne využité v súlade s účelmi, ktoré stanovuje zákon. Primárne nimi budeme spolufinancovať konkrétne aktivity pre verejnosť (v súlade so stanovami Občianskeho združenia Hudobná skupina KOZOVANKA), o ktorých budete pravidelne informovaní.
Za Vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujú členovia Občianskeho združenia Hudobná skupina KOZOVANKA.
Prejsť na začiatok